imagine

15 tekstów – auto­rem jest ima­gine.

Stra­cisz mnie a wte­dy do­cenisz. Te­go pier­wsze­go nie chcę, na­tomiast dru­giego bardzo. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 grudnia 2010, 03:23

Cza­sami pot­rze­buje Ciebie żebyś usiadła obok i dłoń zam­kneła w mej dłoni, uśmie­chneła i po­wie­działa że kochasz.

xo 

myśl
zebrała 48 fiszek • 1 listopada 2010, 14:17

Ne­ver la­bel thin­gs as dif­fi­cult, al­ways call it a chal­lenge. (ang)

Nig­dy nie oz­naczaj rzeczy trud­ny­mi, zaw­sze naz­wij je wyzwaniem. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 31 października 2010, 14:18

Nikt nie osiągnie ce­lu z za­wiąza­nymi oczyma. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 9 sierpnia 2010, 17:32

Już za­pomi­nasz o tym ile dos­tałaś pędząc na oślep jak opęta­na za tym cze­go nig­dy nie będziesz miała. Obudz się, prosze i do­ceń to co po­siadasz- za­nim to odej­dzie od Ciebie. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 25 maja 2010, 17:34

Przychodzą ta­kie dni,że czu­je sie jak długo­pis jed­no­razo­wego użyt­ku. Które­go każdy używa i po­woli sie czer­pie a reszta za­pomi­na o tym, że będzie działał tyl­ko raz- mi­mo iż był tym ulubionym. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 lutego 2010, 22:15

Ona była jak emoc­jo­nal­na bom­ba. Przez jej czy­ny i słowa sa­ma dop­ro­wadza­la do te­go ze­by wy­buchała- i tak cząstki jej i jej życia sie roz­pa­daly.

Reszta tyl­ko bez­czyn­nie sie przyg­la­dala. A tak nap­rawde pot­rze­bowa­la po­mocy, kaz­dy byl zbyt za­jety so­ba ze­by to zauwazyc. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 lutego 2010, 00:59

Wo­le nic nie miec, niz miec coś na niby.
Bo po co mi ktos, kto przy­pomi­na so­bie o moim is­tnieniu tyl­ko wte­dy gdy cze­gos potrzebuje? 

myśl
zebrała 27 fiszek • 3 lutego 2010, 21:00

Po pros­tu daj mi ręke, wte­dy poczu­je sie silniejsza. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 stycznia 2010, 01:16

Us­mie­cha się gdy chce krzyczeć, Śpiewa gdy chce się jej płakać, Płacze gdy się cie­szy I śmieje gdy sie boi.
Jej miłośc jest potężna. Je­dyna niesłuszna w Niej rzecz to to, Że często za­pomi­na ile jest warta. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 stycznia 2010, 12:49
imagine

I may be bad, but I'm perfectly good. xo

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

imagine

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność